1. Majitel psa (dále jen „zákazník“) odesláním rezervace a zaplacením rezervačního poplatku potvrzuje, že v rezervaci uvedl úplné a pravdivé údaje o sobě i psovi (psech).
 2. Společnost Hotel pro psy Sirius s.r.o. se sídlem Ostrava – Michálkovice, Panská 739/60, PSČ 715 00, IČO: 11734965, zapsaný v OR složka C 86703, vedeného u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „provozovatel“) se zavazuje ustájit psa specifikovaného zákazníkem v online rezervaci (https://rezervace.ubytovanipropsy.cz/) v Hotel pro psy Sirius s.r.o. na ul. Panská 739/60, Ostrava – Michálkovice, případně v jiné své provozovně nebo u spolupracující osoby pověřené provozovatelem (dále také jen „hotel pro psy“).
 3. Termín a typ ustájení definuje Zákazník v online rezervaci.
 4. V případě, že si zákazník nepřevezme psa nejpozději v den uvedený v rezervaci, zavazuje se uhradit za každý započatý den cenu ustájení včetně stravy dle ceníku příslušného typu ubytování a paušální příplatek ve výši 500,- Kč/započatý den.
 5. Pes musí být při předání provozovateli zejména:
  1. naočkován proti psince, vzteklině, parvoviróze, přičemž očkování musí být platné minimálně po dobu sjednanou pro ustájení. Za účelem prokázání této skutečnosti je zákazník povinen předat provozovateli spolu se psem a na celou dobu ustájení psa očkovací průkaz psa nebo Euro pas psa.
  2. zbaven ektoparazitů (blechy apod.) a odčerven. V opačném případě zajistí nápravu provozovatel, a to na náklady zákazníka, které se zákazník zavazuje uhradit nejpozději při převzetí psa.
 6. V případě zranění nebo onemocnění psa v průběhu ustájení zajistí provozovatel pro psa veškerou péči prostřednictvím veterinárního lékaře dle svého výběru s tím, že náklady vynaložené ve spojení s léčením psa uhradí provozovateli zákazník nejpozději při převzetí psa. Náklady na ošetření hradí provozovatel v případě, došlo-li ke zranění nebo onemocnění psa prokazatelným zaviněním povinností ze strany provozovatele. Zranění či onemocnění psa oznámí provozovatel bez zbytečného prodlení zákazníkovi formou telefonátu nebo SMS zprávy. Smluvní strany se dohodly, že v případě zranění nebo nemoci psa bude provozovatel postupovat dle doporučení veterinárního lékaře.
 7. Zákazník odpovídá v plném rozsahu za škody, které způsobí pes na věcech umístěných v místě jeho ustájení např. rozkousáním či jiným poškozením věcí a je povinen je provozovateli uhradit nejpozději při převzetí psa. Provozovatel je povinen na žádost zákazníka způsobenou škodu doložit.
 8. Provozovatel a zákazník se dohodli, že provozovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že informace zákazníka poskytnuté o psovi (zejména o zdravotním stavu, povaze, očkování, odčervení) se ukáží jako nepravdivé nebo neúplné. V daném případě je zákazník povinen si na výzvu vyzvednout psa.
 9. Ukáží-li se informace zákazníka poskytnuté o psovi (zejména o zdravotním stavu, povaze, očkování, odčervení) jako nepravdivé nebo neúplné nebo vyzvedne-li si zákazník psa před dobou sjednanou v rezervaci a uvedenou na faktuře, vznikne poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši odměny, která by náležela poskytovateli za ustájení psa za dobu ode dne převzetí psa zpět zákazníkem do doby sjednaného ukončení ustájení.
 10. V případě, že si zákazník nevyzvedne psa ani do 20 dnů od sjednaného dne pro převzetí dle této smlouvy a nesjedná prodloužení doby ustájení psa, bude se na psa pohlížet jako na opuštěnou věc ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb. V daném případě bude provozovatel oprávněn psovi najít nového pána nebo jej umístit do útulku pro psy na náklady zákazníka.
 11. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími v platném znění.
 12. Změny a doplňky je možné činit pouze po dohodě smluvních stran písemnou formou, přičemž i dohoda učiněná formou vzájemných e-mailů bude považována za písemnou formu.
 13. Zákazník a Provozovatel se dohodly na storno poplatku za těchto podmínek:
  • zrušení více než měsíc před pobytem bez storno poplatku, zaplacenou zálohu vám vrátíme v plné výši
  • zrušení více než 5 dní a zároveň méně než měsíc před pobytem storno poplatek 50 % z ceny pobytu, zaplacená záloha se tedy již nevrací
  • zrušení méně než 5 dní před pobytemstorno poplatek je v plné výši ceny pobytu