Společnost Hotel pro psy Sirius s.r.o. se sídlem Ostrava – Michálkovice, Panská 739/60, PSČ 715 00, IČO: 11734965, zapsaný v OR složka C 86703, vedeného u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Sirius“), provozovatel internetových stránek www.ubytovanipropsy.cz (dále jen „internetové stránky“), je jako správce osobních údajů povinen chránit zpracovávané osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

V tomto textu poskytuje Sirius návštěvníkům internetových stránek informace o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v rámci provozování internetových stránek, zejména o tom, jak Sirius s osobními údaji nakládá, k jakým účelům je využívá, komu je poskytuje a jaká jsou individuální práva subjektů údajů, tj. osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

Oprávnění Siriuse ke zpracování osobních údajů

Sirius je i bez souhlasu návštěvníků internetových stránek oprávněn zpracovávat jejich osobní údaje k následujícím účelům:

 1. kontaktní formulář – ke zpracování osobních údajů dochází za účelem poptávky služeb návštěvníků internetových stránek (zákazníků); osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání práv a povinností z kupní smlouvy, nejdéle však po dobu 14 dní od termínu zpracování poptávky;
 2. oprávněných zájmů Siriuse (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely nebo informování zákazníků o aktivitách Siriuse);
 3. plnění povinností uložených Siriuse právními předpisy (zejména se jedná o daňové a účetní povinnosti).

Siriusje dále oprávněn zpracovávat osobní údaje návštěvníků internetových stránek na základě udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů. V takovém případě Sirius zpracovává osobní údaje pro účely a po dobu vyjádřené individuálně v každém souhlasu zvlášť. V některých případech se udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů předpokládá prostým odesláním kontaktního údaje návštěvníka internetových stránek (např. při zadání emailové adresy do formuláře pro objednání informačních e-mailů). Návštěvníci internetových stránek nemají povinnost souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnout.

Předávání osobních údajů

Sirius může osobní údaje předávat třetím osobám (příjemcům osobních údajů)

 1. za podmínek stanovených právními předpisy;
 2. pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování internetových stránek;
 3. případně dalším osobám za podmínek specifikovaných v uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě pověření Siriuse mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli osobních údajů v České republice i v zahraničí. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám, společnostem provádějícím průzkum spokojenosti zákazníků, provozovatelům call center a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.

Seznam zpracovatelů, kterým Sirius aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici v tomto dokumentu.

Práva návštěvníků internetových stránek při zpracování jejich osobních údajů

Každý návštěvník internetových stránek, jehož osobní údaje Sirius zpracovává, má právo

 • na přístup ke svým osobním údajům – na základě uplatnění práva na přístup k osobním údajům Sirius poskytne informace o účelech zpracování osobních údajů, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů a jejich příjemcích, o plánované době uložení osobních údajů a o dalších právech, které návštěvník internetových stránek může v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů využít;
 • na opravu osobních údajů – na základě uplatnění práva na opravu Sirius opraví bez zbytečného odkladu nepřesný osobní údaj;
 • na výmaz osobních údajů – na základě uplatnění práva být zapomenut Sirius vymaže označené osobních údaje; Sirius však osobní údaje nevymaže, pokud je jejich zpracování založeno na platném právním titulu, zejména pokud je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Siriuse;
 • na omezení zpracování osobních údajů – na základě uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů Sirius případně omezí zpracování označených osobních údajů; po dobu omezení zpracování osobních údajů bude moci Sirius zpracovávat dotčené osobní údaje pouze se souhlasem návštěvníka internetových stránek, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Siriuse nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby;
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování – po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude Sirius oprávněn využívat osobní údaje pro účely specifikované v odvolaném souhlasu.

Každý návštěvník internetových stránek, jehož osobní údaje Sirius zpracovává, má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Uvedená práva mohou návštěvníci internetových stránek uplatňovat na korespondenční adrese Siriuse.

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost, pokud se návštěvník internetových stránek domnívá, že Sirius porušil právní předpisy, které upravují zpracování a ochranu osobních údajů.